Poetry

Time Heals

𝕥𝓲мέ Ⓐ𝓁ʷค𝐲ş H𝔞Ş Ⓜ๏ʳe 𝓽ί𝓂e t𝓞 oF𝒇E𝐫

T͜͡o͜͡ ͜͡h͜͡e͜͡a͜͡l͜͡ ͜͡t͜͡h͜͡e͜͡ ͜͡s͜͡c͜͡a͜͡r͜͡s͜͡ ͜͡a͜͡n͜͡d͜͡ ͜͡g͜͡r͜͡i͜͡e͜͡f͜͡ ͜͡w͜͡e͜͡ ͜͡s͜͡u͜͡f͜͡f͜͡e͜͡r͜͡

ιƚ ɾυɳʂ ιɳƈҽʂʂαɳƚʅყ ʅιƙҽ αɳ αυƚσɱαƚҽԃ ƈσɠ

Ⓘⓣ ⓡⓤⓝⓢ ⓘⓝⓒⓔⓢⓢⓐⓝⓣⓛⓨ ⓛⓘⓚⓔ ⓐⓝ ⓐⓤⓣⓞⓜⓐⓣⓔⓓ ⓒⓞⓖ

ᙡᖺᓮᒪᙓ ☂ᖺᙓ ᖰᗩᓮﬡᔕ ᖇᗩᓮﬡ ℱᖇᗢᗰ ᑕᒪᗢ⋒ᖱᔕ ᗩﬡᖱ ℱᗢᘐ

                                                                                                                                   

~Kuma Raj Subedi

Adelaide, South Australia

Leave a Comment

Your email address will not be published.

*